DOI: https://doi.org/10.24144/1998-6475.2018.45.59-84

Твердокрилі (Insecta, Coleoptera) Ужанського НПП

Н. Коваль, Ю. Геряк, Ю. Канарський, О. Мателешко

Анотація


У результаті проведених досліджень та аналізу літературних і інших джерел складено систематичний список ряду твердокрилих (Coleoptera) фауни Ужанського НПП. За станом на 2018 рік на території парку зареєстровано 585 видів Coleoptera, що належать до 68 родин і 17 надродин. Найповніше вивчені родини турунів (Carabidae) – виявлено 154 види, і стафілінів (Staphylinidae) – 145 видів, решта родин досліджені більшою чи меншою мірою фрагментарно. На території УНПП зареєстровано 27 видів твердокрилих, які потребують охорони та занесені до регіональних, вітчизняних і міжнародних червоних списків.

Ключові слова


Coleoptera; фауна; біорізноманіття; Ужанський НПП; Українські Карпати

Повний текст:

PDF

Посилання


CHERVONA KNYHA UKRAINY. Tvarynnyi svit (2009) Akimov, I.A. (Ed.). Hlobalkonsaltynh, Kyiv (in Ukrainian).

CHERVONA KNYHA UKRAINS’KYKH KARPAT. Tvarynnyi svit (2011) Mateleshko, O.Yu., Potish, L.A. (Eds.). Karpaty, Uzhhorod (in Ukrainian).

CHUMAK, V.O. (2002) Inventaryzatsiia deiakykh taksoniv komakh i vyvchennia faunistychnoho riznomanittia bezkhrebetnykh tvaryn. Tvarynnyi svit. Vyvchennia khodu pryrodnykh protsesiv ta vzaiemozviazkiv v ekosystemakh parku. Litopys pryrody Uzhanskoho NPP, V.1, 2001, Velykyi Bereznyi: 109–121 (in Ukrainian).

CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS (1979) Bern, 19.IX.1979 Appendix II – Strictly protected fauna species. Available from: https://rm.coe.int/168078e2ff

KAPRAL’, M.M. (2005) Tvarynnyi svit. Vyvchennia khodu pryrodnykh protsesiv ta vzaiemozviazkiv v ekosystemakh parku. Litopys pryrody Uzhans’koho NPP, V.4, 2004, Velykyi Bereznyi: 30–89 (in Ukrainian).

KAPRAL’, M.M. (2006) Tvarynnyi svit. Vyvchennia khodu pryrodnykh protsesiv ta vzaiemozviazkiv v ekosystemakh parku. Litopys pryrody Uzhanskoho NPP, V.5, 2005, Velykyi Bereznyi: 48–109 (in Ukrainian).

KAPRAL’, M.M., IVANEHA, O.Yu. (2007) Tvarynnyi svit. Vyvchennia khodu pryrodnykh protsesiv ta vzaiemozviazkiv v ekosystemakh parku. Litopys pryrody Uzhanskoho NPP, V.6, 2006, Velykyi Bereznyi: 82–160 (in Ukrainian).

KOVAL’, N.P., KANARS’KYI, Yu.V. (2013) Dopovnennia do poshyrennia ridkisnykh i znykaiuchykh vydiv komakh v Uzhanskomu NPP. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series Biology, 34: 110–112 (in Ukrainian).

KOVAL’, N.P., MATELESHKO, O.Yu., KANARS’KYI, Yu.V., HERIAK, Yu.M. (2011) Ridkisni ta znykaiuchi vydy komakh na terytorii Uzhanskoho NPP: zahalna sytuatsiia i novi znakhidky. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series Biology, 31: 29–38 (in Ukrainian).

KRICHFALUSHIY, V.V., IVANEHA, I.Yu., LUHOVOI, O.Ye., MATELESHKO, O.Yu., POPOV, S.H., SYVOKHOP, Ya.M., PAVLEI, Yu.M., LESO, I.M. (2001) Uzhanskyi natsionalnyi pryrodnyi park. Zberezhennia bioriznomanittia. Knyha 5. Uzhhorod: 6–114 (in Ukrainian).

KRYVOSHEIEV, R.Ye. (2012) Ohliad zhukivpotaiemtsiv rodu Euplectus (Coleoptera), Pselaphidae) fauny Ukrainy. Zbirnyk prats’ Zoolohichnoho muzeiu, 43: 12–26 (in Ukrainian).

KYRYCHENKO, M.B., BABKO, R.V. (2015) Poshyrennia pryberezhnykh turuniv (Coleoptera, Carabidae) u baseini r. Uzh. Proceedings of 15th International scientific conference «Uzhhorodski entomolohichni chytannia-2015». Uzhhorod, Ukraine. 25-27, Septenber, 2015, p. 41 (in Ukrainian).

MATELESHKO, O.Yu. (2003) Zhuky-ryzodidy (Coleoptera, Rhysodidae) Ukrainskykh Karpat. Proceedings of IV Congress of Ukrainian Entomological Society, Abstracts. Bila Tserkva: 68–69 (in Ukrainian).

MATELESHKO, O.Yu. (2007) Faunistychni znakhidky zhukiv-stafilinid (Coleoptera, Staphylinidae) iz Zakarpattia. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series Biology, 21: 182–186 (in Ukrainian).

MATELESHKO, O.Yu. (2008a) Malochyselni rodyny tverdokrylykh (Insecta, Coleoptera) u fauni Ukrains’kykh Karpat. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series Biology, 22: 195–200 (in Ukrainian).

MATELESHKO. O.Yu. (2008b) Vodni tverdokryli Ukrains’kykh Karpat. Mystetska Liniia, Uzhhorod (in Ukrainian).

MATELESHKO, O.Yu. (2008c) Zhuky-shchytovydky (Coleoptera, Trogossitidae) Ukrains’kykh Karpat. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia № 20, Biolohiia, 2: 26–30 (in Ukrainian).

MATELESHKO, O.Yu. (2008d) Tverdokryli (Coleoptera) pidriadu Adephaga Uzhans’koho natsional’noho pryrodnoho parku. Rozvytok zapovidnoi spravy v Ukraini i formuvannia PanYevropeis’koi ekolohichnoi merezhi: Proceedings of International scientific-practical conference devoted to 40 years of Carpathian Reserve. Rakhiv, Ukraine. 11-13, November, 2008, p. 271–275 (in Ukrainian).

MATELESHKO, O.Yu. (2008e) Zhuky-silvanidy (Coleoptera, Silvanidae) Ukrains’kykh Karpat. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series Biology, 24: 178–180 (in Ukrainian).

MATELESHKO, O.Yu. (2009a) Novi ta malovidomi vydy tverdokrylykh (Insecta, Coleoptera) u fauni Ukrains’kykh Karpat. Vestnik zoologii, 43: 179–183 (in Ukrainian).

MATELESHKO, O.Yu. (2009b) Novi znakhidky tverdokrylykh (Insecta, Coleoptera) z rehionu Ukrainskykh Karpat. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series Biology, 25, 155–163 (in Ukrainian).

MATELESHKO, O.Yu. (2009c) Dodatky do poshyrennia ridkisnykh ta «chervonoknyzhnykh» vydiv tvaryn na terytorii Zakarpattia. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series Biology, 26: 67 (in Ukrainian).

MATELESHKO, O.Yu. (2010) Nova znakhidka kovalyka luskatoho – Lacon lepidopterus (Panzer, 1801) (Coleoptera), Elateridae) v Ukrains’kykh Karpatakh. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series Biology, 27: 67 (in Ukrainian).

MIRUTENKO, V.V. (2009) Fauna tverdokrylykh rodyn Malachiidae i Dasytidae (Insecta, Coleoptera) na pryrodookhoronnykh terytoriiakh Zakarpats’koi oblasti. Rol hirs’kykh rezervativ i natsional’nykh parkiv u zberezhenni pryrodnoi spadshchyny hirs’kykh terytorii: Proceedings of International scientific-practical conference devoted to 10 years of creation of Uzhanskyi NNP. Uzhhorod, Ukraine. 23-25, September, 2009, p. 173–175 (in Ukrainian).

PRYRODA ZAKARPATS’KOI OBLASTI (1981) Herenchuk, K.I. (Ed.). Vyshcha shkola, L’viv (in Ukrainian).

RESOLUTION No.6 (1998) listing the species requiring specific habitat conservation measures. Available from: https://rm.coe.int/1680746afc

RIZUN, V.B. (2003) Turuny Ukrains’kykh Karpat. Derzhavnyi pryrodoznavchyi muzei NAN Ukrainy, L’viv (in Ukrainian).

UKRAINSKIYE KARPATY. Priroda (1988) Holubets, M.A. (Ed.) Naukova dumka, Kyiv (in Russian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. Коваль, Ю. Геряк, Ю. Канарський, О. Мателешко