Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Журнал забезпечує:

  - вільний он-лайн доступ до публікацій,

  - рецензування рукописів експертами у відповідних галузях.

  Критерії для публікації статей:

  рукопис презентує результати оригінальних наукових досліджень;

  експерименти, статистичні дані та аналіз результатів виконано на високому науковому рівні та описано досить докладно і в зрозумілій формі;

  висновки підтверджені отриманими даними;

  отримані результати не були опубліковані і не є подані для опублікування в інших виданнях;

  публікація не порушує жодного авторського права чи іншого особистого майнового права на будь-яку особу чи суб'єкт;

  рукопис не містить жорстоких, наклепницьких, нецензурних або шахрайських тверджень, а також будь-яких інших тверджень, які будь-яким чином є незаконними.

 • Подання рукописів здійснюється авторами у електронному вигляді. Формати текстових файлів і таблиць - MS Word, Word 1997-2007, RTF; рисунків - JPG, TIFF, BMP.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • До рукопису додається супровідний лист, в якому зазначається назва статті, автор(и), прізвище і електронна адреса носія мови, який вивірив текст (для статей написаних англійською мовою!). Супровідний лист також має містити дослівно наступний текст: «Всі автори погоджуються на подання даної статті, автор для кореспонденції є узгоджений з усіма співавторами. Ця стаття раніше не була опублікована і не розглядається одночасно для публікації в інших місцях. Ця стаття не порушує жодного авторського права чи іншого особистого майнового права на будь-яку особу чи суб'єкт, і не містить жорстоких, наклепницьких, нецензурних або шахрайських тверджень, а також будь-яких інших тверджень, які будь-яким чином є незаконними». Внизу супровідного листа має бути проставлена дата, прізвище та ініціали автора для кореспонденції.

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ ЖУРНАЛУ “НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ БІОЛОГІЯ”

 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

“Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія” публікує оригінальні та оглядові статті в різних галузях біології та екології українською, англійською або російською мовами. Всі без винятку рукописи рецензуються і приймаються до друку Редакційною колегією. Редакція зберігає за собою право скорочувати текст і відхиляти рукописи, які не відповідають тематиці журналу чи вимогам до оформлення. Надіслані до редакції рукописи повинні відповідати вимогам до їх оформлення, викладеним нижче.

Для кожного рукопису реєструється дві дати — отримання редакцією остаточної версії рукопису і дата останнього редагування рукопису редакторами.

Зразок: перед тим, як почати оформляти рукопис, радимо за основу взяти зразок із сайту журналу.

 ФОРМАТ І ОБСЯГ РУКОПИСІВ

Рукопис подають до редакції виключно в електронному вигляді. Обсяг статті – 5-15 сторінок для оригінальних статей, 16 і більше — для оглядових статей та ревізій. Обсяг матеріалів для розділів "хроніка", "інформація", "бібліографія", "персоналії" — 1-4 сторінки.

 Рукопис  у форматі А4, орієнтація книжкова, поля – 2,5 см, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 12 pt, інтервал – 1,5; для таблиць допускається зменшення розміру шрифту до 10 pt та інтервалом 1,0 (загальний обсяг тексту на одній сторінці до 2000 знаків).

Текст і таблиці подавати у форматі RTF (або у форматах Документ Word, Документ Word 97-2007). Допускається форматування тексту без використання оригінальних стилів. Рисунки повинні бути представлені у вигляді окремих файлів (докладніше далі).

 СТРУКТУРА РУКОПИСУ

Обов'язковими елементами рукопису статті є (кожний з нового рядка):

Назва статті: прописними (малими) літерами, максимально лаконічно (до 10-12 слів), без використання переносів

Ініціали і прізвище автора (-ів)

 Резюме: має містити короткий виклад предмету досліджень і відбивати головні результати дослідження. Обсяг – англійською не менше, ніж 1800 знаків для статей українською мовою; українською не менше, ніж 1800 знаків для статей англійською мовою.

Ключові слова (5-6) до кожного резюме не повинні дублювати слова з назви статті.

 Відомості про автора (авторів) наводяться одним суцільним рядком після резюме у порядку:

ініціали та прізвище кожного автора, назва організації, поштова адреса, (при підготовці статей кількома авторами дані про автора наводяться для кожного автора з відповідним номером).

Електронна адреса кожного автора

ВСЕ ПРОДУБЛЮВАТИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ!

 Текст статті повинен бути структурований, що розмічають відповідними підзаголовками, які потрібно розміщати як перші фрази відповідних абзаців, що починають кожний розділ (для експериментальних праць рекомендується виділяти такі розділи:

Вступ

Матеріал та методики

Результати

Обговорення

Висновки

Подяки (за потреби)

Список літератури (включає лише цитовані у тексті праці).

 

ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

Загальні зауваження. Рукопис має бути вичитаний, не містити скритого тексту і тексту, розміченого кольорами або підкресленнями. Для текстів англійською мовою потрібно вказати в супровідному листі (див. нижче) прізвище, інституцію і електронну адресу носія мови, який вивірив даний рукопис.

 Основний текст оформляють без використання оригінальних стилів та автоформатування абзаців; бажано уникати підтекстових зносок з примітками. Абзацний відступ використовують лише для текстових фрагментів (окрім першого абзацу).

 Використання латини. Перші появи в тексті назв організмів, що є модельними об'єктами дослідження, і всі назви у працях із результатами таксономічних досліджень повинні супроводжуватися повними науковими (латинськими) назвами, із зазначенням автора назви і року опису таксону (наприклад: Musca domestica Linnaeus, 1758).

 Спеціальні символи. Якщо Ваш комп’ютер не підтримує 32-бітних шрифтів, замість символів ♂ ♀, рекомендується використовувати символи "#" та "$", відповідно.

 Скорочення у статті можуть стосуватися лише загально вживаних понять (напр., м. – місто, р. – ріка, см – сантиметр тощо). В інших випадках слід подати список скорочень в розділі «Матеріал і методика».

 Бібліографічні посилання на джерела інформації подаються наступним чином: згідно Кроусона (1995), (Ivanenko 2011), (Ivanenko, Lazarenko 2012), (Marx et al. 2010) і мають відповідати списку літератури. Cлід уникати автоматично генерованих кінцевих посилань.

 Таблиці бажано подавати вже в тексті статті або ж окремими аркушами в кінці статті. Рекомендується уникати багатосторінкових таблиць, і великі за обсягом дані розподілити між кількома таблицями. Таблиці повинні бути пронумеровані арабськими цифрами і мати заголовки українською та англійською мовами. Заголовки колонок повинні бути короткими і інформативними. Бажано уникати спеціальних форматувань таблиць. Не допускається представлення таблиць, які за шириною не монтуються у стандартний розмір аркуша і вимагають розвороту.

 Ілюстрації бажано подавати вже змонтованими у вигляді цілого аркуша форматом не більше 170х210 мм (600 dpi black & white tif, 300 dpi color jpg file).

У разі, якщо рисунки або світлини вимагають монтажу на сторінці, надсилайте їх у вигляді окремих файлів з більшою роздільною здатністю (1200 dpi black & white tif, 600 dpi color jpg file), що дозволить включити їх без втрати якості зображення. При цьому бажані автором місця розміщення рисунків і таблиць у тексті помічають окремими рядками ________ з відповідним текстом, наприклад, [рис. 1 (файл fig1.jpg)].

 Підписи до ілюстрацій і таблиць наводять з відповідними номерами двома мовами: українською та англійською;

нумерація таблиць та ілюстрацій суцільна, арабськими цифрами, окремо для таблиць і для ілюстрацій.

 ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

Бібліографічні описи цитованих праць наводять у списку за абеткою.

 Транслітерація. ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЙ ВИДАНИХ УКРАЇНСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ ЧИ ІНШИМИ МОВАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ КИРИЛИЦІ СЛІД ЗРОБИТИ ТРАНСЛІТЕРАЦІЮ ПРІЗВИЩ, НАЗВИ ТА ВИДАННЯ В ЛАТИНИКУ! При цьому за наявності авторського перекладу назви публікації на англійську, подати цю англійську назву у квадратних дужках (див. нижче).

Правила транслітерації та автоматична транслітерації з української доступні за посиланням: http://ukrlit.org/transliteratsiia

 Приклади оформлення:

Посилання на статті:

SAVCHYN, N.V., HALUSHKO, A.O. (2017) Analiz stanu zaselennia dekoratyvnykh derevnykh nasadzhenʹ kashtanovoiu minuiuchoiu milliu (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986) v umovakh urbolandshaftu [Analysis of the state of settlement of decorative tree by chestnut mines (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986) in conditions of urban landscape]. Scientific Bulletin of the Uzhhorod University, Series Biology (без скорочень!), 43, 67–71 (in Ukrainian). DОІ (за наявності)

 PUTCHKOV, A.V. (2013) Survey of carabid beetles of the tribe Nebriini (Coleoptera, Carabidae) of the fauna of Ukraine. Entomological Review, 93(5), 620–629. doi:10.1134/s0013873813050102

 Посилання на книги, частину (окремий розділ) книги:

SHAROVA, I.H. (1981) Zhiznennyie formy zhuzhelits (Coleoptera, Carabidae). Nauka, Moskva (in Russian).

 FREELAND, J.R., KIRK, H., PETERSEN, S. (2011) Molecular Ecology. WileyBlackwell, Oxford. doi:10.1002/9780470979365

 MAYOR, A. (2007) Family Malachiidae. In: Löbl, I., Smetana, A. (Ed.) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4, Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea, Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, pp. 415-454.

 Посилання на електронні ресурси:

FAGERSTROM, C. (2014) Biological Museum. Lund University. Database – search for species. Available from: http://www.biomus.lu.se/en/entomology/databases/database-search-for-species (accessed 12.12.2014).

 Посилання на матеріали конференцій:

EZZODDINLOO, L., MOHAMMADIAN, H. (2012) Faunistic investigations on Coleoptera in Khojeer and Sorkhe hesar National Parks. Proceedings of the 17th National and 5th International Iranian Biology Conference. Kerman, Iran, September 5-7, 2012, pp. 1–9.

 Дата та підпис. В кінці рукопису після бібліографії має бути поставлена дата останнього редагування рукопису автором (дата відправлення рукопису до редакції) за формою "відправлено: 11 жовтня 2017 р."

 СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

До рукопису додається супровідний лист, в якому зазначається назва статті, автор(и), прізвище і електронна адреса носія мови, який вивірив текст (для статей написаних англійською мовою!). Супровідний лист також має містити дослівно наступний текст: «Всі автори погоджуються на подання даної статті, автор для кореспонденції є узгоджений з усіма співавторами. Ця стаття раніше не була опублікована і не розглядається одночасно для публікації в інших місцях. Ця стаття не порушує жодного авторського права чи іншого особистого майнового права на будь-яку особу чи суб'єкт, і не містить жорстоких, наклепницьких, нецензурних або шахрайських тверджень, а також будь-яких інших тверджень, які будь-яким чином є незаконними». Внизу супровідного листа має бути проставлена дата, прізвище та ініціали автора для кореспонденції.

 РЕЦЕНЗУВАННЯ

Рецензія на рукопис обов'язкова. Автори пропонують одного рецензента і надсилають при поданні рукопису в редакцію його дані і адресу електронної пошти. Ще одного рецензента обирає редакційна колегія із зовнішніх по відношенню до автора(-ів) організацій.

 ЛИСТУВАННЯ, ФАЙЛИ

Листування з авторами ведеться електронною поштою. В усіх випадках прохання слідкувати за стерильністю файлів та листів щодо електронних вірусів. Рукописи та ілюстрації до них прохання надсилати в архівованому вигляді, користуючись архіваторами типу ZIP та RAR. Назви файлів повинні бути набрані латиною і відповідати прізвищу першого автора – наприклад, "Kurtiak.doc".

До назв файлів ілюстрацій необхідно додавати номер ілюстрації – наприклад, "Kurtiak-fig1.jpg".

Для кожної зареєстрованої статті відповідно до графіку її підготовки надсилається три повідомлення автору: про надходження, про прийняття поновленої після рецензування і редагування версії, про прийняття до друку.

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ:   bulletin-biology@uzhnu.edu.ua

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу. Вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.